Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aldewereld Consultancy Social Media, Websites & Internet Marketing dienstverlening

Versie: 08032019

Op al onze Social Media, Websites en Internet Marketing diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Aldewereld Consultancy en de opdrachtgever waarop Aldewereld Consultancy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aldewereld Consultancy voor de uitvoering waarvan door Aldewereld Consultancy derden dienen te worden betrokken.

1.3 Onder Social Media wordt in deze voorwaarden verstaan: alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie in de vorm van tekst, geluid, beeld en muziek met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze. Met Websites wordt bedoeld de programmatuur zoals HTML, CSS, WordPress, Javascript, PHP en andere frontend gerelateerde zaken of andere Content Management Systemen. Met Internet marketing wordt in deze voorwaarden bedoeld het via internet vermarkten van producten of diensten. Content is in dit verband: de inhoud van op social media te plaatsen uitingen, inclusief beeld- en geluidsmateriaal. Een verzamelnaam voor de 3 namen is Online Marketing.

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Aldewereld Consultancy en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.9 Indien Aldewereld Consultancy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aldewereld Consultancy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Aldewereld Consultancy verstrekte gegevens waarop Aldewereld Consultancy zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Aldewereld Consultancy dient te voldoen, juist en volledig zijn.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Aldewereld Consultancy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3 Aldewereld Consultancy kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aldewereld Consultancy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aldewereld Consultancy anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Aldewereld Consultancy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Prijs, betaling en incassokosten

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

3.2 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Aldewereld Consultancy gerechtigd is schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen, met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven kunnen worden aangepast met inachtneming van een overeengekomen index of andere maatstaf.

3.4 Alle facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities (zoals valuta). Bij gebreke van specifieke condities dient opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen door storting van het bedrag op een door Aldewereld Consultancy aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Maandelijkse bedragen worden aan het begin van elke maand gefactureerd.

3.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.6 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, hanteert Aldewereld Consultancy een uurtarief van € 85,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere kosten. Indien derden de prijzen verhogen buiten de invloedsfeer van Aldewereld Consultancy, is Aldewereld Consultancy gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen naar de klant. Denk hiervoor onder andere aan het verhogen van belastingen, heffingen en materiaalkosten.

3.7 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Aldewereld Consultancy de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3.8 Aldewereld Consultancy is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

3.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3.10 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Aldewereld Consultancy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4: Uitvoering Online Marketing

4.1 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Aldewereld Consultancy verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aldewereld Consultancy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aldewereld Consultancy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aldewereld Consultancy zijn verstrekt, heeft Aldewereld Consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Aldewereld Consultancy ter beschikking heeft gesteld. Aldewereld Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aldewereld Consultancy is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.3 Aldewereld Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Aldewereld Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Aanvang, duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

5.1 Tenzij in de overeenkomst een startdatum is opgenomen, komt een overeenkomst tot stand op de dag dat Aldewereld Consultancy de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst ontvangen heeft.

5.2 Tenzij in de overeenkomst een datum van beëindiging is opgenomen, kent een overeenkomst voor (ondersteuning van) online marketing een minimale looptijd van een (1) maand en wordt iedere maand stilzwijgend verlengd met een maand, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan na een jaar op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Deze maand gaat in op de datum waarop de volgende contract maand start. De overeenkomst tussen Aldewereld Consultancy en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Aldewereld Consultancy zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.4 Bij overschrijden van een prijsverhoging van meer dan 30% of indien de werkzaamheden van een van beide partijen in strijd zijn met de wet of goede zeden, zijn zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

5.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Aldewereld Consultancy gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Aldewereld Consultancy bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Aldewereld Consultancy op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aldewereld Consultancy een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Aldewereld Consultancy gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Aldewereld Consultancy daardoor direct of indirect ontstaan.

5.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Aldewereld Consultancy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 7: Rechten van intellectuele eigendom

7.1 Aldewereld Consultancy behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op de door Aldewereld Consultancy verstrekte teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en alle overige in het kader van de opdracht aan opdrachtgever ter kennis gekomen plannen en ideeën. Opdrachtgever dient met deze gegevens/informatie derhalve zodanig om te gaan dat deze evenmin oneigenlijk gebruikt kunnen/kan worden door derden. In verband hiermee is opdrachtgever gehouden de ontwerpen slechts te gebruiken op de wijze zoals overeengekomen en zal opdrachtgever, indien en voor zover van toepassing, de volledige naam van opdrachtnemer vermelden in haar publicaties/uitingen.

7.2 Aldewereld Consultancy behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.3 Aldewereld Consultancy behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content in latere projecten te gebruiken.

7.4 Aldewereld Consultancy en eventuele onderaannemers (derden) behoudt zich het recht om de voor opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.

7.5 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Aldewereld Consultancy van materiaal met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart Aldewereld Consultancy tegen aanspraken van derden met betrekking tot enige inbreuk van rechten van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 8: Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

8.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Aldewereld Consultancy gerechtigd om alle in verband met die opdracht gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van 50% van de nog te betalen (rest)waarde van de volledige opdrachtwaarde. Aldewereld Consultancy zal na betaling van de kosten hetgeen in het kader van die opdracht reeds is ontwikkeld overhandigen aan opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.

8.2 Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Aldewereld Consultancy het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Aldewereld Consultancy tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

8.3 De enkele overschrijding van een (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Aldewereld Consultancy niet in verzuim. In alle gevallen komt Aldewereld Consultancy wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Aldewereld Consultancy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

8.4 Indien een der partijen, na schriftelijke sommatie door de wederpartij, in gebreke blijft om aan een verplichting te voldoen, is de wederpartij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen en onverminderd het recht van Aldewereld Consultancy op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

8.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Aldewereld Consultancy is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van Aldewereld Consultancy

9.1 Onder andere websites, Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin, YouTube, Pinterest, Google en Twitter zijn externe, open source webapplicaties. Aldewereld Consultancy is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten.

9.2 Eventuele aansprakelijkheid van Aldewereld Consultancy wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal vier maal de maandelijkse factuurwaarde (excl. BTW), maar in alle gevallen slechts voor zover de schade gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Aldewereld Consultancy.

9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aldewereld Consultancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aldewereld Consultancy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Voor schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade, die een indirect gevolg is, van de door Aldewereld Consultancy geleverde zaken en / diensten is Aldewereld Consultancy, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Aldewereld Consultancy ter zake van deze schade uitkeert.

9.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Aldewereld Consultancy.

9.5 Tenzij nakoming door Aldewereld Consultancy blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Aldewereld Consultancy wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever Aldewereld Consultancy onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Aldewereld Consultancy ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Aldewereld Consultancy in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 96 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aldewereld Consultancy meldt.

9.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Aldewereld Consultancy zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht dat wil zeggen: een tekortkoming, welke aan één der partijen niet kan worden toegerekend en niet is te wijten aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt. Ingeval van overmacht zal de betreffende partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort.

10.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: (I) overmacht van toeleveranciers van Aldewereld Consultancy (II) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Aldewereld Consultancy is voorgeschreven, (III) overheidsmaatregelen, (IIII) elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatie faciliteiten, (IIIII) oorlog, werkbezetting, staking en algemene vervoersproblemen.

10.3 Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden duurt zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door overmacht opgeschort bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te houden te zijn. Aldewereld Consultancy behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

Artikel 11: Wijziging en meerwerk

11.1 Indien Aldewereld Consultancy op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Aldewereld Consultancy. Aldewereld Consultancy is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

11.2 Door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

11.3 Aldewereld Consultancy zal opdrachtgever informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 12: Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Aldewereld Consultancy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Aldewereld Consultancy toerekenbaar is. Indien Aldewereld Consultancy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Aldewereld Consultancy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aldewereld Consultancy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aldewereld Consultancy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 De overeenkomsten tussen Aldewereld Consultancy en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

13.2 De Rechtbank in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Aldewereld Consultancy en opdrachtgever.

13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.